دبستان پسرانه  غیر دولتی مفید

 سال تاسیس : ۱۳۷۵
ناحیه: سه کرج
مقطع: پیش دبستان و دبستان غیردولتی مفید
افتخارات همکاران: رتبه های برتر معلم نمونه استان و کشوری 
خانم شیرین هاشمی 
رتبه های برتر در تهیه تولید محتوا در فضای مجازی خانم ها معصومه کیهانی _ مهدی زاده
 افتخارات مدرسه : کاربردی کردن آموزش و بکارگیری آن در زندگی روزمره و پرورش مهارتهای زندگی